• PO Box 2229, Iqaluit, NU X0A 0H0
 • mlimousin@nunavutam.com
ᐊᔨᖏᖏᑐᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕐᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᒡᓗ

ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖅ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᕼᐋᒻᓚᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᓂᐱᖃᕈᑕᐅᕗᑦ ᐊᓯᐊᖑᖅᑎᑦᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ. ᐊᖏᕈᑎᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᖅᐳᒍᑦ ᓯᕗᓕᐅᖁᑉᓗᒋᑦ ᐃᓱᒫᓘᑕᐅᔪᑦ ᑐᑭᖃᓕᕐᓗᑎᒃ.

ᑐᖓᕕᖃᕐᓗᑎᒃ ᓅᑕᐅᓐᓂᑯᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐊᕌᒍᑕᒫᖅᓯᐅᑎᖏᓐᓂ, ᓄᓇᕘᒻᒥ ᕼᐊᒻᓚᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᖅᐸᒃᐳᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᐸᒃᖢᑎᒃ, ᐅᓂᑉᑳᓕᐅᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᔪᑎᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᖏᑕ ᓇᓂᓯᐅᓕᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖏᑕ. ᐊᔨᖏᓐᓂᒃ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᓅᑕᐅᓐᓂᑯᑦ ᐱᓕᕆᔪᓗᒃᑖᓐᓄᑦ ᓇᒃᓯᐅᑎᔭᐅᓱᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑉᓗᑎᒃ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᒐᐅᑉᓗᑎᒃ. ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᓱᓕ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᐅᕗᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᓕᖕᓂᒃ ᑲᓇᑕᒻᒥ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᖏᑎᒍᑦ. ᐱᓕᕆᑉᓗᑭᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒻᒥ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᖃᓗᐊᖏᑐᒻᒥ, ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᒃᑯᑦ ᑲᑎᓯᔫᓪᓗᐊᖅᑕᕐᒪᑕ ᓂᕈᐊᒐᐅᓯᒪᔪᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᖏᓐᓂᑦ ᐱᔪᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᓄᓇᕘᒻᒥ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᐅᑉᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᒪᑐᐃᖓᑎᑦᓯᔨᐅᑉᓗᑎᒃ ᐅ/ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᖕᓂᕐᒥᒃ.

ᐊᔨᖏᖏᑐᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕐᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᒡᓗ

ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖅ

ᕼᐋᒻᓚᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᖕᒪᑕ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕘᒻᒥᐅᑦ ᐱᕈᖅᐸᓕᐊᖁᑉᓗᒋᑦ ᑲᔪᓯᑎᐊᕐᓗᑎᒡᓗ ᓄᓇᓖᑦ. ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑯᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᖅᐸᖕᒪᑕ ᐃᓚᐅᔪᓐᓂᒃ, ᒐᕙᒪᓂᒃ ᐊᒪ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓂᒃ.

ᑲᑎᒪᓕᕈᑉᑕ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᐊᖅᐳᒍᑦ ᐅᑉᓂᒍᐊᒃᑲᑉᑎᖕᓂᒃ, ᐱ>ᓪᓕᕈᑕᐅᔪᓐᓂᒃ ᐊᔪᖏᓂᑉᑎᖕᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᓕᓂᐊᖃᑎᒌᒡᓗᑕ ᐊᑐᖅᓯᒪᔭᑉᑎᖕᓂᒃ, ᒐᕙᒪᓂᒃ ᑲᑎᒪᖃᑎᖃᕐᓗᑕ ᐱᓕᕆᖃᑕᐅᔪᓂᒃᓗ ᐊᒻᒪ ᓅᑕᐅᔪᑎᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓗᑕ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ.

ᑲᑎᒪᓂᖅ 25 ᓄᓇᓖᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᖏᓪᓗ ᓂᐱᖏᓐᓂᒃ ᐅᖃᕈᖕᓇᕐᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ.

ᐊᔨᖏᖏᑐᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᐊᕐᓂᒃ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓂᒡᓗ

ᐱᕈᖅᐸᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖅ

ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᑦ ᐅᒃᐱᕈᓱᖕᒪᑕ ᕼᐋᒻᓚᑦ ᐊᔪᖏᓂᖏᓐᓂᒃ ᐊᒡᖏᖏᑐᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᓕᐅᕐᓂᕐᒥᒃ, ᓴᖏᔪᒻᒥᒃ ᒐᕙᒪᖃᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪ ᐊᖏᖅᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᑎᑭᐅᑎᓂᕐᒥᒃ. ᑕᑉᑯᐊ ᑲᔪᓯᒃᐸᑕ, ᐱᕙᓪᓕᖅᑎᑦᓯᔪᓪᓗᐊᖅᐳᑦ ᓯᕗᓕᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᖏᑕ ᐊᔪᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᔪᕐᓇᕋᓗᐊᖅᐸᑕ ᐋᕿᐅᒪᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ.

ᓂᐅᕕᖅᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪ

 • ᓂᐅᕕᕈᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖕᓄᑦ ᐊᑭᓪᓕᕆᐊᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᔨᖏᖏᑐᓐᓄᑦ ᐱᖁᑎᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᑯᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᒋᐊᖃᕐᒪᑕ.
 • ᐊᑭᓪᓕᕆᐊᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᐊᔨᖏᖏᑐᑦ ᐱᖁᑎᑦ ᐅᑯᐊ ᐃᓚᐅᓗᑎᒃ:
  • ᐊᑉᖁᒻᒥ ᓇᓗᓇᐃᑯᑕᑦ ᐱᖁᑎᓪᓗ
  • ᐱᖁᑎᑦ ᐊᕙᓗᖏᑦ ᓇᐸᖓᔪᓪᓗ
  • ᓂᐱᑎᕈᑎᑦ ᐱᖁᑎᖏᓪᓗ
  • ᑎᑎᖃᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᓕᖏᑦ
  • ᐅᖅᓱᐊᓗᖕᓄᑦ ᐃᒪᐅᓯᕖᑦ
  • ᐊᒃᓴᓗᐊᑦ ᐃᓚᒃᓴᓪᓗ
  • ᓴᓇᔪᓐᓄᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᑦ
  • ᐅᖅᓯᖅᑎᕈᑎᑦ
  • ᓴᓗᒻᒪᖅᓴᐅᑎᑦ
  • ᒪᓂᒃᓴᐅᑎᑉ ᐃᓚᒃᓴᖏᑦ
  • ᖃᓄᐃᑕᐃᓕᔪᑎᑦ
  • ᐃᓚᖁᑎᑦ

ᐅᖃᐅᔨᔨᑦ ᐊᒻᒪ ᐱᔨᑦᓯᕋᖅᑎᑦ

ᕼᐋᒻᓚᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᒋ ᐃᑲᔪᒐᐅᔪᑎᒃᓴᖃᕐᒪᑕ ᐅᑯᓄᖓ:

 • ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒃᓴᑦ ᐱᓕᕆᐊᕐᓄᑦ
 • ᑭᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
 • ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ
 • ᑎᑎᕋᖅᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕈᑎᑦ
 • ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅᓯᐅᓗᖕᓂᕐᒧᑦ
 • ᑐᓴᐅ,ᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒥᒡᓗ
 • ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᔪᒪᔪᓐᓂᒃ ᐊᒥᖄᖃᑎᖃᕐᓂᖅ
 • ᑲᓇᑕᒥ ᑲᑎᒪᔨᕐᔪᐊᕐᓄᑦ ᐊᑕᑉᓗᑎᒃ
 • ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᒐᐅᓂᖓᑕ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓ
 • ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓂᕐᒥᒃ
 • ᑎᑎᖃᑦ ᒥᐊᓂᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ
 • ᒐᕙᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
 • ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᓐᓂᒃ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒥᒃ
 • ᓄᑖᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᑦ ᐃᓕᓂᐊᕈᑎᖏᑦ
 • ᖃᕆᑕᐅᔭᑯᑦ ᑕᑯᔪᑎᓐᓄᑦ

ᐱᓕᕆᐊᑦ ᓯᓚᑎᖏᓐᓂ ᐱᔨᑦᓯᕈᑎᓪᓗ

ᕼᐋᒻᓚᑯᑦ ᑲᑐᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓗᑎᒃ ᐃᓅᓯᖃᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᔨᐅᕗᑦ ᓄᓇᓕᖕᓂ.